Мисия

Мисията на Хоспис “Зора” е да подобри достъпа до специализирана и качествена здравна грижа на възрастните и страдащи болни, да им даде самостоятелност, която отговаря на специфичните им нужди и да осигури нужното качеството на живот чрез комфорт, грижи и внимание.

Едно от предимствата на Хоспис “Зора” е неговото местополо-жение. Той се намира в лечебно заведение за оказване на специализирана извънболнична и болнична медицинска помощ, което гарантира навременна колаборация с високоспециализираните структури на болницата и медицинския център.

Това е лечебно заведение, в което медицински и други разнообразни специалисти се грижат за хора с нужда от социална среда, хора с увреждания,  хронично болни,  лица със слединсултни състояния и  за терминално болни пациенти. Хосписът осигурява медицинско наблюдение, поддържащо лечение, предписано от лекар, здравни грижи от всякакъв характер, премахване на болката и психо-емоционалните ефекти от болестта, както и осъществяване на морална подкрепа за пациента и неговите близки.  Хоспис Зора предлага  възможност за дневен престой на различни медицински състояния, както и извършване на диагностични и терапевтични процедури.